Indholdsplan 2017/18

Hovedsigte – Magleby Fri- & Efterskole

Skole for alle
Magleby Fri- & Efterskole er på efterskoledelen, godkendt som et Særligt Samlet Tilbud. Vores tilbud retter sig mod elever med læse- og skrivevanskeligheder samt andre vanskeligheder, der problematiserer elevernes deltagelse i efterskolelivet på en almen efterskole. Magleby Fri- & Efterskole optager elever til 8., 9., 10. og 11. klasse. I kostskoleloven fremgår det, at vi på efterskolerne skal opbygge en undervisning og et samvær, der som hovedsigte har livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Desuden skal undervisningen have en bred almen karakter, hvilket betyder at vi skal tilbyde en bred vifte af fag samt ikke må forvente, at eleverne er hverken eliteidrætsfolk eller professionelle musikere for at kunne deltag i undervisningen. På Magleby Fri- & Efterskole gør vi os umage med at finde ind til den enkelte elev – hvad virker motiverende, hvordan kan vi udfordre, hvordan skaber vi succesoplevelser og bringer den enkelte videre med et større selvværd, faglig kunnen og mod på videre færd frem i livet?
Vores undervisning tager udgangspunkt i, at alle skal kunne være med. Det gælder de boglige fag, hvor vi gennem et tæt samarbejde mellem skole, elev og forældre søger at planlægge den mest motiverende undervisning for den enkelte elev. Der afholdes tre faglige evaluerings‐ og målsætningssamtaler mellem faglærer og elev om året. I valgfagene arbejder eleverne med, gennem oplevelser i fagene at lære sig selv bedre at kende og skubbe nogle grænser – kort sagt opleve at de kan mere, end de troede. Denne bevidsthed giver byggesten til et selvværd, der kan overføres i andre af livets personlige og faglige udfordringer. Hos os måles udvikling altid i forhold til eget udgangspunkt, hvilket tydeligt italesættes i undervisningen. Det er vigtigt for os, at eleverne oplever undervisningen som en demokratisk proces, hvor vi lytter til hinanden ,og hvor eleven har indflydelse på undervisningen.
Livsoplysning handler om livets store etiske og filosofiske spørgsmål som hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvad meningen med det hele er? Vi finder det vigtigt at konfrontere vores unge med forskellige aspekter af disse spørgsmål. Det foregår gennem undervisningen, særligt i faget dansk og under vores morgensamling, hvor vi gennem tema‐ og tekstvalg lægger op til etiske og filosofiske diskussioner. Den tætte kontakt til skolens voksne er et vigtigt element i elevernes personlige udvikling.
Folkelig oplysning handler for os om store og små fællesskaber og hvordan man som individ deltager og forholder sig til fællesskabet. Et gennemgående mantra på vores skole er, at vi er FÆLLES om at skabe en god skole for alle. Der er klare forventninger til både voksne og elever om, at man tydeligt viser, at man gerne vil tage medansvar for vores fællesskab. Elevernes individuelle arbejde med at indgå i fællesskaber på en god og konstruktiv måde foregår ofte med hjælp fra kontaktlærer eller mentor.
Demokratisk dannelse er en af vores vigtigste missioner – det er vigtigt for os, at eleverne føler sig hørt og respekteret. Vi arbejder ud fra en anerkendende tankegang, hvor netop nysgerrighed i mødet med andre, samt det at respektere, at andre kan se verden på en anden måde end os selv, er vigtige elementer! Eleverne skal have indflydelse på tilrettelægningen af deres undervisning og arbejdsformer, hvilket sker gennem dialog mellem elever og faglærere. Elevrådet er et vigtigt organ, der skal have reel indflydelse på elevernes hverdag, og som har taleret på skolens bestyrelsesmøder. Forstanderens rolle, som leder af et demokratisk system, forventes løftet med omhu således at elever, forældre og personale oplever at være deltagende parter i udviklingen og driften af skolen.
Den pædagogiske linje
Skolen arbejder med baggrund i anerkendende, systemiske, narrative og løsningsfokuserede metoder og forståelse. Vi arbejder ud fra en antagelse af, at alle elever rent faktisk forsøger at gøre deres bedste ud fra deres specifikke udgangspunkt og vilkår. Eleverne anerkendes ud fra præcis deres individuelle livsverden.
For at understøtte denne pædagogiske linje implementerer skolen i skoleåret 2015/16 Analyse – Planlægning Indsats (API) modellen. Arbejdet fortsætter i indeværende skoleår med afsætning i denne model.
Didaktiske metoder og hjælpemidler
Skolen har en bred didaktisk tilgang, hvor forskellige undervisningsmetoder afprøves i forhold til den konkrete elevgruppe. Skolen lægger stor vægt på, at alle elever tilegner sig færdigheder, således at de kan bruge hjælpemidlerne indeholdt i skole + aftalen fra Mikroværkstedet. Vi benytter os i høj grad af elektroniske læremidler f.eks. fra Clio online. Alle elever forventes at medbringe en Laptop, hvorpå skolen installerer diverse programmer. Har eleven ikke en Laptop, stiller skolen en til rådighed.
Det er en vigtig del af skolens arbejde, at livet her er trygt og foregår i små rammer. Vi arbejder derfor med en holdstørrelse på mellem 12 og 16 og et gennemsnit på 13,2 elever pr. hold. På enkelte hold vil der på baggrund af elevsammensætningen være 2 efterskolelærere.
Der arbejdes konstant med elevens egen rolle i sin egen faglige/personlig udvikling. Elevernes motiveres hele tiden til at arbejde med tingene, især når det bliver svært. For at facilitere dette arbejder skolen aktivt med transferbegrebet. Således at vi italesætter, hvordan eleverne bliver gode til f.eks. valgfagene ved at træne og øve. Vi er overbevist om, at dette kan overføres til elevernes læring i de boglige fag.
Relationsarbejdet
Læring og dannelse sker i relationer mellem mennesker. På Magleby Fri- & Efterskole prioriterer vi relationsarbejdet meget højt. Ansatte opfordres til at bruge tid og ressourcer på dette arbejde. Relationsarbejdet er en væsentlig del af vores succes som skole.
Faglige mål
For fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, kulturfag, naturfag og idræt undervises frem mod forenklede fælles mål. Dog vil mange elever skulle samles op fra et noget lavere fagligt niveau og vil derfor opleve at modtage undervisning på niveauer, der svarer til indskoling eller mellemtrin.