Indholdsplan 2018/19

INDHOLDSPLAN 201819

Hovedsigte – Magleby Fri- & Efterskole

 • skole for alle

Magleby Fri- & Efterskole (herefter MAFE) er, på efterskoledelen, godkendt som et Særligt Samlet Tilbud. Vores tilbud retter sig mod elever med læse- og skrivevanskeligheder, samt andre vanskeligheder der udfordrer elevernes deltagelse i (et alment skoletilbud) efterskolelivet på en almen efterskole. Magleby Fri- & Efterskole optager elever til 8., 9., 10. og 11. klasse.

Det fremgår af Kostskoleloven, at hovedsigtet for undervisning og samvær på efterskolerne er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Desuden skal undervisningen have en bred almen karakter, hvilket betyder, at vi skal tilbyde en bred vifte af fag. (samt ikke må forvente at eleverne er hverken eliteidrætsfolk eller professionelle musikere for at kunne deltag i undervisningen.)

På MAFE gør vi os umage med at finde ind til den enkelte elev – hvad virker motiverende, hvordan kan vi udfordre, hvordan skaber vi succesoplevelser og bringer den enkelte videre med et større selvværd, faglig kunnen, og mod på videre færd frem i livet?

Vores undervisning tager udgangspunkt i at alle skal kunne være med. Det gælder de boglige fag, hvor vi gennem et tæt samarbejde mellem skole, elev og forældre, søger at planlægge den mest motiverende undervisning for den enkelte elev. Faglærer og elev afholder tre årlige evaluerings‐ og målsætningssamtaler. I valgfagene arbejder eleverne, gennem oplevelser i fagene, med at lære sig selv bedre at kende, skubbe nogle grænser – kort sagt opleve at de kan mere end de troede. Denne bevidsthed giver næring til øget selvtillid og selvværd, som kan overføres til andre af livets personlige og faglige udfordringer. På Magleby Fri- og Efterskole måles udvikling altid i forhold til elevens eget udgangspunkt, hvilket tydeligt italesættes i undervisningen. Det er vigtigt for os, at eleverne oplever undervisningen som en demokratisk proces, hvor der lyttes til hinanden og hvor eleven har indflydelse på undervisningen.

Livsoplysning handler om livets store etiske og filosofiske spørgsmål. Spørgsmål som hvor kommer vi fra, hvordan hænger det hele sammen og hvad meningen med det hele er? Det handler også om, hvordan man bliver sig selv, og hvilke handlekompetencer den enkelte har til rådighed når livet skal leves, og perioder med modgang skal bringe læring og vækst. Det foregår gennem undervisningen, særligt i faget dansk og under vores morgensamling, hvor vi gennem tema‐ og tekstvalg lægger op til etiske og filosofiske diskussioner. Den tætte kontakt til skolens voksne er et vigtigt element i elevernes personlige udvikling.

Folkelig oplysning handler for os om store og små fællesskaber og hvordan man som individ deltager og forholder sig til fællesskabet. Et gennemgående mantra på vores skole er, at vi er FÆLLES om at skabe en god skole for alle. Der er klare forventninger til både voksne og elever til at man tydeligt viser at man gerne vil tage medansvar for vores fællesskab. Eleverne individuelle arbejde med at indgå i fællesskaber på en god og konstruktiv måde, foregår ofte med hjælp fra kontaktlæreren eller mentor.

Demokratisk dannelse er en af vores vigtigste missioner – det er vigtigt for os at eleverne føler sig hørt og respekteret. Vi arbejder ud fra en anerkendende tankegang hvor netop nysgerrighed i mødet med andre, samt det at respektere at andre kan se verden på en anden måde end os selv, er vigtige elementer! Eleverne skal have indflydelse på tilrettelægningen af deres undervisning og arbejdsformer, hvilket sker gennem dialog mellem elever og faglærere. Elevrådet er et vigtigt organ der skal have reel indflydelse på elevernes hverdag og som har taleret på skolens bestyrelsesmøder. Forstanderens rolle, som leder af et demokratisk system, forventes løftet med omhu således at elever, forældre og personale oplever at være deltagende parter i udviklingen og driften af skolen.

Den pædagogiske linje:

Skolen arbejder med baggrund i anerkendende, systemiske, narrative og løsningsfokuserede metoder og forståelse. Vi arbejder ud fra en grundantagelse om, at alle elever forsøger at gøre deres bedste, med udgangspunkt i elevens aktuelle situation.

For at understøtte den pædagogiske linje implementerer skolen i skoleåret 2015/16 Analyse – Planlægning Indsatsmodellen API. Der arbejdes rundt om alle elevers udfordringer med afsæt i denne model.

Didaktiske metoder og hjælpemidler:

Skolen har en bred didaktisk tilgang, hvor forskellige undervisningsmetoder afprøves i forhold til den konkrete elevgruppe. Skolen lægger stor vægt på at alle elever tilegner sig færdigheder i anvendelsen af hjælpemidlerne indeholdt i Skole+aftalen fra MV*Nordic. Skolen benytter læringsportalen Clio Online m.fl. Alle elever forventes at medbringe en bærbar PC eller Mac, hvorpå skolen installerer diverse programmer. Har eleven ikke en Laptop, stiller skolen en til rådighed.

På MAFE undervises der i boglige fag på niveaudelte hold. Holdstørrelsen varierer, dog er der højst 16 elever på ét hold. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt med en større gruppe, i så fald varetages undervisningen af 2 lærere.

Skolens personale arbejder løbende med elevens forhold til sin egen faglige og personlige udvikling. Elevernes motiveres hele tiden til at arbejde med egen indstilling og til at se sine egne handlemuligheder, både fagligt og socialt. For at faciliterer dette, arbejder skolen aktivt med transferbegrebet, som er et indlæringspsykologisk begreb der dækker over disciplinen; at overføre kunnen fra et fag eller område til et et andet. Begrebet dækker tillige over,  “at lære at lære” ved at tilegne sig strategier for læring på et område, og kunne genbruge dem på et andet.

I daglig praksis betyder dette f.eks., at en elev som bliver god til et valgfag ved at træne og øve sig, hjælpes til at genbruge strategien træne og øve i boglige fag.

Relationsarbejdet:

Læring og dannelse sker i relationer mellem mennesker. På MAFE prioriterer vi relationsarbejdet meget højt. Ansatte opfordres til at bruge tid og ressourcer på dette arbejde. Relationsarbejdet er en væsentlig del af vores succes som skole.

Faglige mål:

I fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, kulturfag, naturfag og idræt undervises med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I den praktiske daglige undervisning vil eleverne – især i første del af skoleåret – opleve undervisning på et niveau svarende til mellemtrin eller endog indskoling. Dette fordi en del elever har et betydeligt fagligt efterslæb som følge af læse-/-skrivevanskeligheder, samt afledte sociale udfordringer.

Mål for valgfag udarbejdes af den enkelte faglærer, dog med undtagelse af dykning, kajak og jagttegn for hvilke der gælder centralt fastsatte krav i forbindelse med prøver og certificering.

For jagttegn undervises frem at bestå jagttegnprøven jf. BEK nr 845 af 27/06/2016.

For dykkercertifikat gælder målene for Open Water Diving i SSI samt øvrige kurser, da skolen er certificeret SSI Dykkercenter.

For kajak undervises frem mod IPP2 svarende til frigivelse i kajakklub.

Kost og ernæring:

Skolens køkken er bemandet af en økonoma og en køkkenassistent, med daglig hjælp fra elever.  Der tilberedes og forberedes 6 daglige måltider i køkkenet.

Morgenbuffet: Brød, smør, ost, yoghurt, havregryn, cornflakes, mælk, kaffe og thé.

Formiddag: Bolle og grøntsagsjuice

Frokost: Der serveres varm mad til frokost. Kød, fisk eller vegetarisk, samt tilbehør og salat.

Eftermiddagsmad: Rugbrød og kødpålæg, thé og kaffe.

Aftensmad: Rugbrød, kødpålæg, grøntsagsfade, evt. varm ret, kogte æg, salat eller lign.

Aftenthé: Frugt

Dette for øje tillader skolen ikke at eleverne medbringer, opbevarer eller fortærer fødevarer på skolens område. Dette gælder også sukkerholdige varer, dvs. slik, chips, sodavand, saftevand, chokolade, kage osv. osv. Eleverne informeres til optagelsessamtalen om, at man som elev skal spise ved hovedmåltiderne.

Særlige ernæringsmæssige behov og/eller allergener, intolerans og lign. oplyses til kontaktlæreren som formidler til køkkenet.

 

 

Dagligdagen:

Skoleåret består af 42 uger, heraf 36 normal uger med nedenstående skema

 

Tid/Ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00-07.30 Morgenmad
07.30-08.00 Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring
08.10-08.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
08.30-10.00 Dansk/Dansk/ Dansk Idræt/Naturfag/10. Valgfag Dansk/Dansk/Dansk Idræt/Naturfag/Engelsk Dansk/Dansk/ Dansk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Engelsk/Engelsk/Engelsk Matematik/Matematik/

Matematik

Naturfag/Idræt/Dansk

 

Matematik/Matematik/

Matematik

Tysk/Tysk/Idræt

 

12.00-12.30 Frokost
12:30-14:00 Aktivitetsfag: Eksempelvis

Selvforsyning, Gøgl, Gåtur, Fodbold

Aktivitetsfag: Eksempelvis

Risk, Løb, skak

 

Aktivitetsfag: Eksempelvis

Fodbold, Afspænding, Tegning m. kul, badminton, just dance

Aktivitetsfag: Eksempelvis

Yoga, Bueskydning, Selvforsyning

 

Engelsk/Engelsk/Engelsk
14:00-15:30 Kulturfag/Kulturfag/Matematik Naturfag/Idræt/10. Valgfag Kulturfag/Kulturfag/Idræt Tysk/Tysk/10. Valgfag Busafgang m. efterskolebussen 14:30
15:30-16:00 Eftermiddags-mad Eftermiddags-mad Eftermiddags-mad og kontaktguppemøde Eftermiddags-mad
16:00-18:30 Jagttegn

Ridning

Golf

Kajak

Kunst

Bueskydning

Fægtning

Move

Dykning

Ridning

 

Bueskydning

Værksted

 

18:30-19:00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad
19:00-20:30 Jagttegn Kunst Værksted Dykning
21:00-21:30 Aften the Aften the Aften the Aften the
22:00-22:30 Godnat og sov godt Godnat og sov godt Godnat og sov godt Godnat og sov godt

 

Prøvefri / 9klasses prøve / 10. klasse og 9. klasse efter 10. klasse. Vi tager forbehold for ændringer.

Hertil kommer 2 rejseuger, intro- og outtrouge, kulturfagsuge og idrætsfagsuge (brobygning og OSO for 10.)

Skolen lægger vægt på at eleverne trives bedst ved at være aktive i et eller flere fællesskaber. Skolen har derfor indgået samarbejde med Bagenkop Familie Fitness om brug af fitness samt deltagelse i BFF’s øvrige tilbud. For elever der har en særlig fritidsinteresse, som f.eks. skydning, håndbold, spejder eller lign. forsøger skolen at finde et lokalt tilbud der giver eleven mulighed for at vedligeholde denne interesse i elevens fritid.

Optag mm.:

Inden optagelse skal eleven og dennes forældre/værge til optagelsessamtale med skolens forstander eller, en af forstanderen udpeget, ansat. Samtalen har til formål at afklare, om eleven falder ind i skolens målgruppe, spændvidden af elevens vanskeligheder og om eleven har behov for en særlig socialfaglig indsats.

Skolen indhenter relevante oplysninger fra afgivne skole, hjemmet, socialforvaltning og PPR. Skolens forstander træffer afgørelsen om hvorvidt eleven skal tilbydes en plads.

Der indgås en samarbejdsaftale mellem skolen, eleven og hjemmet. Denne samarbejdsaftale danner grundlag for elevens ophold på skolen.

Eleverne placeres på hold efter en vurdering af deres faglige kunnen og deres specifikke vanskeligheder. Elever der af hjemkommunens PPR er vurderet til at have et støttebehov der ligger ud over 9 timer pr. uge placeres som udgangspunkt på hold med to lærere.

Skole-hjem samarbejdet:

Den enkelte elev tilknyttes en kontaktgruppe som består af 8-9 elever og 1-2 ansatte (kontaktlæreren). Kontaktlærerne er den tætte, trygge kontakt til eleven, og til forældre/værge. Kontaktlæreren er som udgangspunkt den der tager sig af alle udfordringer, hvad enten de er praktiske, sociale eller af følelsesmæssig karakter.

Kontaktlæreren har pligt til:

 • At læse elevens papirer igennem så hurtigt som muligt efter optagelse og senest inden skolestart. Ved optag i skoleåret skal det ske inden 14. dage fra optag.
 • At give væsentlig information videre til faglærer/vagtlærer/køkken- & kontorpersonale. Dette gøres ved brug af dagbogsfunktionen i viggo .
 • At opdaterer elevplan og udtalelse i google 1. gang før efterårsferien. 2. gang i uge 3. 3. gang sidste uge i april, dette er den endelige udtalelse.
 • At tage en snak med eleven omkring personlig fremtræden, opførsel, hygiejne osv.
 • At assistere forældre, sagsbehandler, læger mm. i forbindelse med sygdom, mistrivsel, faglige – eller sociale problemstillinger.

Henvendelser fra hjemmet:

Når der har været en henvendelse pr. mail eller telefon fra en elevs forældre eller værge, skal der meldes tilbage hurtigst muligt eller senest dagen efter (weekender undtaget).

I de kontaktgrupper hvor der er flere lærere, har alle lærerne et fælles ansvar for, at der bliver meldt tilbage.

Positiv tilbagemelding: I oktober og april skal kontaktlærerne ringe til forældrene og have en samtale om elevens trivsel på MAFE.

Kontaktlærere kan give elever fri i enkelte timer eller dage. Skal eleverne have fri i flere dage eller uger, sker det i samråd med ledelsen.

Faglærerens opgaver:

 • At opdaterer elevplan og udtalelse i google 3 gange årligt, se tidspunkter i kontaktlærerfunktionen,
 • At informere gennem brug af viggo om eleverne.

Der afholdes to forældredage. En i november og en i februar. I forbindelse med disse dage forberedes elevudtalelser og elevplaner, således at forældrene og eleven kan informeres om elevens progression både fagligt og socialt.

MAFE bestræber sig på at holde forældrene bredt informeret, dette sker telefonisk, via facebook, mail, hjemmeside og Viggo.

 

Valgfag:

På MAFE udbydes en række valgfag. Sigtet med valgfagene er at arbejde med eleverne ikke boglige kompetencer. At identificere elevernes styrkesider og skabe sunde fritidsinteresser. Valgfagende indeholder en almen dannende dimension.  Valgfagene er: Dykning, Jagttegn, Kajak, Bueskydning, Kunst, Move, Værksted, HEMA fægtning.

Aktivitetsfag:

Fire dage om ugen ligger aktivitetsfag. Faget er et afbræk i hverdagen, hvor lærere og elever skal være sammen om en eller flere aktiviteter.

 

 

Øhavslinjen

 • og 10. klasse på Øhavets Smakke- og Naturcenter

I skoleåret 2018/19 etableres et 9. og 10. klassestilbud på Øhavets Smakke- og Naturcenter, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø. Linjen etableres med hjemmel i efterskolelovens § 6d

For Øhavslinjen gælder indholdsplanen for MAFE, og kravene i efterskoleloven i tilskudsbekendtgørelsen opfyldes i overensstemmelse hermed.

Dog er der enkelte afvigelser:

Eleverne på Øhavslinjen deltager i driften af Øhavets Smakke- og Naturcenters turistrettede aktiviteter. Dette betyder, at eleverne undervises – ud over de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk – i:

 • Sejlads
 • Kajak
 • Stand Up Paddle
 • Madkunskab
 • Naturformidling
 • tysk som brugssprog
 • Vedligehold af træbåde
 • Planlægning, organisering og gennemførelse af centerets aktiviteter, herunder lejrskoler i april-maj-juni.

Der kan optages 16 elever på linjen, som undervises af en fast lærerstab. Eleverne på Øhavslinjen kan aflægge 9. og 10 klasses afgangseksamen. Øhavslinjen bygger på periodelæsning. Det betyder at der i perioden frem til efterårsferien er stort fokus på sejlads med kajak og smakkejolle. Eleverne på Øhavslinjen aflægger prøve i fagene i den humanistiske udtrækspulje til vinter terminen. De resterende fag afsluttes i sommerterminen.

 

Weekender:

Et skoleår på Magleby indeholder 42 weekender. En fjerdedel af weekenderne afholdes på Strynø, en fjerdedel i Magleby og i halvdelen af weekenderne kan eleverne være både i Magleby og på Strynø.  Den vagthavende lærer planlægger en weekendaktivitet. Således at eleverne har mulighed for at rejse hjem i de weekender hvor de ikke ønsker at deltage. Det er skolens anbefaling at eleverne opholder sig på skolen hver anden weekend.

 

Mentorordningen:

Elever med socialfaglige udfordringer, der ellers passer ind i skolens tilbud, har mulighed for at få tilknyttet en mentor. Mentorens primære opgave er at gennem målrettet socialpædagogisk indsats at støtte eleven i at gennemføre et efterskoleophold. Der udarbejdes individuelle planer for elever med mentor støtte. Mentorordningen finansieres udelukkende med eksterne midler, midlerne indhentes fra elevernes hjemkommuner.