Friskolens værdigrundlag

Frokosten er overstået, og lærer Ingolv Helland og eleverne i Friskolen har bevægelsestime.

Friskolen henvender sig til alle børn på Langeland, Strynø og Tåsinge, som tilbydes undervisning fra 0. skoleår til og med 10. klassetrin.
Friskolens primære vision
Friskolen ønsker at skabe trygge, selvstændige og socialt kompetente børn med et højt selvværd. Friskolen ønsker, at give dem en bred almendannelse og en god faglig fundering med en veludviklet nysgerrighed.
For at arbejde mod denne vision tilstræber vi at:
Have fokus på det enkelte barns faglige og personlige udvikling. Have respekt og accept af alle talenter og evner. At tage udgangspunkt i den enkelte elev og tilrettelægge undervisningen, så alle børn opnår færdigheder og kompetencer, som udvikles individuelt eller i fællesskab med andre.
At tilstræbe en tværfaglighed, som skal fremme forståelsen for de enkelte fags muligheder.
Undervisningsformen skal være dynamisk og levende. Derfor veksler vi mellem individuel, par- og gruppearbejde samt emne- og projektarbejder.
Undervisningen skal varetages af højt engagerede og kvalificerede undervisere, der har et tæt samarbejde om børnene. Klasselæreren har den koordinerende rolle og det store overblik for det enkelte barn, og der arbejdes målrettet på at skabe et fundament af høj faglig kvalitet. Vi lægger vægt på en atmosfære, hvor kreativiteten blomstrer. Ved at prioritere de praktisk/musiske fag højt tilstræber vi, at friskolen får et spændende og vedkommende undervisningsmiljø.
Børnene skal tilskyndes til at være nysgerrige, opsøge ny viden, styrke deres individuelle evner og derved opnå højt selvværd.
Den løbende evaluering af det enkelte barn skal være bredt funderet, og evalueringen skal også her skabes sammen med de øvrige relevante voksne, der er om barnet.
Omgangsformen skal være præget af gensidig respekt og accept uanset størrelse og alder og derigennem opnå høje tolerancetærskler og gøre friskolen rummelig. For at styrke den enkeltes evner til at indgå i gode og tætte sociale relationer vil elevsamtalen blive brugt som redskab.
Tryghed hos barnet skal skabes gennem et tæt samarbejde og højt kommunikationsniveau mellem skole og hjem.
Friskolen tilstræber at give ejerskab til forældre og lokalsamfund.
Friskolen vil tilstræbe at blive det hjerte, der banker for lokalsamfundet, og Friskolen ønsker gennem det tætte samarbejde med forældre og skolekreds at blive en initiativrig og samlende del af dette lokalsamfund.
Endvidere tilstræbes det rent praktisk at skabe et godt samarbejde med andre beslægtede institutioner, og hvor det er  relevantat samarbejde med erhvervslivet.
Dette værdigrundlag vil løbende være til debat og evaluering på Magleby Fri- og Efterskole.