Vedtægter

§1 Hjemsted
Stk. 1
Magleby Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Langeland Kommune, Region Sydjylland. Efterskolen er oprettet den 15. marts 2001 og har CVR-nummer 26309638. Friskolen er oprettet i 2007 med start i 2008.
Stk. 2.
Institutionen ejer fast ejendom, matr.nr. 2-as, 3-g, 3-k og 31-g Nordenbro By, Magleby, beliggende Kirkeby 20 A , 5935 Bagenkop, og matr. nr. 120 Nordenbro By, Magleby, beliggende Kirkeby 16, 5935 Bagenkop.
§2 Formål
Stk. 1.
Institutionens formål er at drive fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. og for frie kostskoler, jfr. ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og ”Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)”.
§3 Værdigrundlag
Stk. 1.
Menneskesyn
Ethvert menneske er unikt og rummer både som individ og socialt væsen en bred vifte af udviklingsmuligheder. Dette betyder gensidig respekt for forskellighed i sind og væremåde, uanset om forskellene viser sig i tro, tanke, tale, handling eller fysisk fremtræden.
Dvs. at Magleby Fri- og Efterskole er åben for alle uanset race, religion og politisk opfattelse. Racistisk og fascistisk agitation og handling samt anden diskriminerende, undertrykkende og voldelig adfærd vil dog ikke blive accepteret.
Stk. 2.
Demokrati
Fællesskabet bygger på demokratiske principper som ligeværd, respekt, åbenhed, solidaritet og troen på fælles erfarings- og meningsdannelse.
Dvs. at på Magleby Fri- og Efterskole skal elever, såvel som medarbejdere, opleve ejerskab til de beslutninger, der danner grundlag for det daglige virke. En ejerskabsfølelse, der skabes ved medansvar for og deltagelse i beslutningsprocessen, som bygger på dialogens principper.
Stk. 3.
Læring
Mennesket er som udgangspunkt fyldt med undren, nysgerrighed, begejstring og optagethed, der danner grundlag for dets læring.
Dvs. at på Magleby Fri- og Efterskole tages udgangspunkt i elevens motivation for beskæftigelse. Men – da der i målgruppen kan være elever, der har mistet roen på sig selv og interessen for skolearbejdet – kan udgangspunktet være at genetablere interessen og motivationen.
Det endelige mål er at nå dertil, hvor eleven tager et stort ansvar for egen læring.
Stk. 4.
Dannelsen
Dannelsen vedrører de store spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvorfra kommer jeg? hvad bliver jeg? Hvordan er jeg blevet den, jeg er? osv…
Det drejer sig om identitetsfølelsen og identitetsforståelsen. Dette at fornemme sig selv klart og tydeligt afgrænset i forhold til andre og det samfund, der omgiver én. Og dermed også fornemmelsen af, at uden andre er man intet selv. Denne følelse af at være sig selv opstår i den dannelsesproces og i den spontane læring, livet byder, men også i den strukturerende uddannelse og indlæring.
Dvs. at for Magleby Fri- og Efterskole betyder dette, at den i hele sit virke må være sensitiv overfor unge menneskers behov for voksne menneskers nærhed og personlige engagement. Det vil også sige, at man som skole, lærer, pædagog og vejleder må have et afklaret forhold til sine egne grundlæggende værdier.
Det vil endelig sige, at det ikke må glemmes, at alle har behov for at have fred og ro til egne tanker.
Stk. 5.
Pædagogik
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og tilrettelægges, så alle elever opnår færdigheder og kompetencer både på det faglige og det sociale område. Dette gøres ved at differentiere undervisningen på grundlag af det enkelte barns niveau i alle sammenhænge.
Der tilstræbes en tværfaglighed, som bygger bro mellem fagene og fremmer forståelsen for de enkelte fags muligheder.
Undervisningsformen vil være dynamisk og levende, derfor veksles der mellem individuelt arbejde og arbejde i større eller mindre grupper samt emne- og projektarbejder.
Undervisningen kan foregå på tværs af alder og klassetrin, så det bliver naturligt for eleverne at stille egne færdigheder til rådighed for fællesskabet.
§4 Skolens drift
Stk. 1.
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge fra eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.
Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til renoveringer, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og i medfør af ”Lov om frie kostskoler”. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
Stk. 4.
For bestyrelsen, lederen og de ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
§5 Forældrekreds
Stk. 1.
Forældrekredsen består af forældre til børn på friskolen og efterskolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk. 2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til ”Lov om friskoler og frie grundskoler m.v.”. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 9 og § 17, stk. 2.
§6 Skolekreds
Stk. 1.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene til børn på friskolen og efterskolen samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsen opkræver kontingent mindst en gang årligt.
§7 Skolekreds
Stk. 1.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlinger at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 12, stk. 1.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
§8 Medarbejderråd
Stk. 1.
Medarbejderrådet består af skolelederen og de faste medarbejdere.
Side 5
Stk. 2.
Medarbejderne er omfattet i bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3.
Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
Fastsættelse af skolens kursusterminer og kurser
Skolens læse- og timeplaner
Ændringer i skolens formålsparagraf og øvrige vedtægter
Nybygninger og ombygninger
Ansættelse af skoleleder, lærere og øvrigt fast personale
Regnskab og budget
Udarbejdelse af skolens ordensregler
Optagelse og bortvisning af elever
Stk. 4.
Medarbejderrådet træffer beslutning i følgende sager:
Skolemæssige arrangementer i og udenfor undervisningen
Tilsynsopgaver med elever
Tilsyn med samlinger og lignende
Fordeling af den af bestyrelsen fastsatte sum til indkøb af undervisningsmateriel, -inventar, -midler o.s.v.
§9 Tilsyn
Stk. 1.
I henhold til § 5, stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jfr. i øvrigt tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet udøves.
Stk. 2.
Efter bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen til børn i friskolen kan foretage valg af tilsynsførende.
Stk. 3.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen til børn i friskolen afgive stemme.
Stk. 4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.
Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.
§10 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen består af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Se tillige §§ 22 og 23.
Stk. 3.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted på Langeland. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal som minimum indeholde følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsen aflægger beretning
• Skolelederen aflægger beretning
• Den tilsynsførende aflægger beretning
• Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. §§ 13 og 14
• Valg af suppleanter, jfr. §§ 13 og 14
• Indkomne forslag
• Eventuelt
Stk. 4.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
§11 Generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af skolekredsen og forældrekredsens medlemmer kræver det. Indkaldelse sker som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
Side 7
§12 Generalforsamling
Stk. 1.
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. §§ 22 og 23.
Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødte medlemmers antal, se dog § 23. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom. Der kan ikke stemmes ved brev eller fuldmagt.
Stk. 3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
§13 Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt medlemmer af skolekredsen, og 4 vælges direkte af og blandt forældrekredsen. Mindst 5 skal være friskoleforældre og 2 skal være efterskoleforældre.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i friskoleforældrekredsen, og af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i efterskoleforældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 3 vælgende organer, idet forældrekredsene vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der for friskoleforældrekredsen afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende, og for efterskoleforældrekredsen afholdes i forbindelse med efterskolens første kursusdag efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.
Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer, bortset fra medlemmer valgt af og blandt forældre til børn i efterskolen, vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Bestyrelsens medlemmer valgt af og blandt forældre til børn i efterskolen vælges for 1 år. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Afstemning sker ved almindeligt stemmeflertal. Dagsordenen skal i sådanne tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 2 friskoleforældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af friskoleforældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre til børn i friskolen. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene. Friskoleforældrene skal have mulighed for at vælge mindst en
suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen.
Stk. 6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at reglerne om valgproceduren overholdes.
Stk. 8.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.
Stk. 9.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der hurtigst muligt vælges et nyt medlem for resten af valgperioden.
§14 Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1.
Skolens leder, lærere, andet personale ved skolen og elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal af bestyrelsen, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 3.
Ved opstilling af kandidater bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.
Stk. 4.
Et flertal af bestyrelsen skal være bosiddende på Langeland.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 6.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller medarbejdere, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
Side 9
Stk. 7.
Bestyrelsesmedlemmer må ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
§15 Om bestyrelsen og dens arbejde
Stk. 1.
Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, ”Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)” og skolens vedtægt, og at den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor forældrekredsen og skolekredsen, og er tillige ansvarlig overfor Undervisningsministeriet, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.
Stk. 4.
Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus på efterskolen.
Stk. 5.
Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 6.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk. 7.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 8.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 9.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, som opbevares på skolen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk. 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved
Side 10
fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
§16 Om bestyrelsen og dens arbejde
Stk. 1.
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.
Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.”, ”Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)” samt ”Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).”. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.
§17 Om bestyrelsen og dens arbejde
Stk. 1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud sker i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, ”Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)” og skolens vedtægter.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at medlemmer af forældrekredsen til børn i friskolen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. §§ 5, stk. 2 og 9.
Stk. 3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk. 5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk. 6.
Side 11
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.
Stk. 7.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk. 8.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
§18 Om bestyrelsen og dens arbejde
Stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte på skolen har dog altid krav på at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i Forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.
§19 Tegningsret
Stk. 1.
Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 10, stk. 2.
§20 Skoleleder
Stk. 1.
Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk. 2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
§21 Årsrapport
Stk. 1.
Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollatet, sendes til bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
Side 12
underskrive den godkendte årsrapport og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.
§22 Vedtægtsændring
Stk. 1.
Vedtægtsændringer foretages af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab.
Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst 2/3 flertal.
Stk. 4.
Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.
Stk. 5.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.
§23 Nedlæggelse
Stk. 1.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, jfr. dog stk. 3.
Stk. 2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller hvis institutionen ophører med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse af skolen. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Stk. 3.
§ 23, stk. 1 gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal finde sted, umiddelbart efter beslutningen er truffet.
Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen skal fungere, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 6.
Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler og gældende regler om friskoler og private grundskoler m.v.
§24 Nedlæggelse
Stk. 1.
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsens navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.